Προοπτικη

Συστήματα Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Προοπτική

Συστήματα

Μηχανογράφησης

& Πληροφορικής

Μιχαλακοπούλου 116

Αθήνα - 115 27

Τηλ. :210 - 7717171

Fax. :210 - 7717171

Κιν.  :6944 - 530010

info@dentaclinic2000.gr